e-shop
e-shop

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Viendo pro el Mundo Europe s.r.o.

(znění platné od 01.01.2023)

Tyto všeobecné obchodní podmínky vypracovala společnost Viendo pro el Mundo Europe s.r.o., která je specifikována následujícími údaji:

– firma: Viendo pro el Mundo Europe s.r.o.
– IČ: 11998610
– sídlo: Pod kopcem 562/5, Hodkovičky, 147 00 Praha

– zápis v obchodním rejstříku: C 357705/MSPH Městský soud v Praze
– e-mail: katka@kurzyeov.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) se skládají z následujících částí:

A. Úvodní ustanovení;
B. Autorská práva a duševní vlastnictví;
C. Objednávka;
D. Cena produktů;
E. Způsob platby;
F. Dodací podmínky;
G. Recenze
H. Řešení sporů, reklamace;
I.  Závěrečná ustanovení.

A.           Úvodní ustanovení

A.1.         „VOP“ upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě:

A.1.1.      prodeje zboží – meditační masky;

A.1.2.      prodeje služeb – kurzy pro děti a dospělé, osobní či on-line konzultace, workshopy;

A.1.3.      poskytování digitálního obsahu – zejména .pdf soubory, audiovizuální záznamy kurzů (on-line kurzy) či audiozáznamy ve formě meditací;

(vše dále společně jen jako „produkt“ nebo „produkty“) k nimž dochází přes webové rozhraní www.kurzyeov.cz („webové rozhraní“ nebo jen „web“). Provozovatelem webových stránek je Viendo pro el Mundo Europe s.r.o. , IČO 11998610.

A.2.         Prodávajícím, resp. poskytovatelem digitálního obsahu („prodávající“) je:

– firma: Viendo pro el Mundo Europe s.r.o.
– IČ: 11998610
– sídlo: Pod kopcem 562/5, Hodkovičky, 147 00 Praha

– zápis v obchodním rejstříku: C 357705/MSPH Městský soud v Praze
– e-mail: katka@kurzyeov.cz, kontaktní telefon: 723 009 470

A.3.           Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní uzavřete s prodávajícím kupní smlouvu, smlouvu o poskytování služeb a/nebo smlouvu o poskytování digitálního obsahu („kupující“).

A.4.           Nákup zboží probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím („kupní smlouva“). Obsahem kupní smlouvy je povinnost prodávajícího poslat kupujícímu zboží a povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu. Kupní smlouvu tvoří objednávka kupujícího, přijetí objednávky ze strany prodávajícího a tyto VOP. Je uzavírána v českém jazyce, prodávající ji archivuje v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná (pro kupujícího budou informace k uzavřené kupní smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené smlouvě, které mu prodávající společně s těmito VOP zašle).

A.5.           Poskytování služeb probíhá na základě smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím jako příjemcem služby („smlouva o poskytování služeb“), které jsou kupujícímu poskytovány buď osobně nebo na dálku. U služeb je nutné se s prodávajícím dohodnout dopředu na termínu. Obsahem smlouvy o poskytování služeb je povinnost prodávajícího poskytnout kupujícímu službu a povinnost kupujícího zaplatit cenu služby. Smlouvu o poskytování služeb tvoří objednávka kupujícího, přijetí objednávky ze strany prodávajícího a tyto VOP. Je uzavírána v českém jazyce, prodávající ji archivuje v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná (pro kupujícího budou informace k uzavřené smlouvě o poskytování služeb obsaženy v potvrzení o uzavřené smlouvě, které mu prodávající společně s těmito VOP zašle).

A.6.           Poskytování digitálního obsahu probíhá na základě smlouvy o poskytování digitálního obsahu uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím („smlouva o poskytování digitálního obsahu“). Obsahem smlouvy o poskytování digitálního obsahu je povinnost prodávajícího zpřístupnit kupujícímu digitální obsah pro jeho vlastní potřebu a povinnost kupujícího zaplatit cenu digitálního obsahu nebo poskytnout prodávajícímu své osobní údaje.

A.7.           Smlouvu o poskytování digitálního obsahu tvoří objednávka kupujícího, přijetí objednávky ze strany prodávajícího a tyto VOP. Je uzavírána v českém jazyce, prodávající ji archivuje v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná (pro kupujícího budou informace k uzavřené smlouvě o poskytování digitálního obsahu obsaženy v potvrzení o uzavřené smlouvě, které mu prodávající společně s těmito VOP zašle).

A.8.           VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování digitálního obsahu.

A.9.         Pokud je ve VOP používán pouze pojem „smlouva“, rozumí se tím jak kupní smlouva, tak smlouva o poskytování služeb nebo smlouva o poskytování digitálního obsahu.

A.10.         Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

A.11.         VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u prodávajícího nakoupíte vybrané produkty. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte prodávajícího ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY“).

A.12.         Tím, že kliknete na tlačítko „OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY“ (u produktů zdarma na tlačítko „CHCI NÁZEV PRODUKTU ZDARMA“) a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s všeobecnými obchodními podmínkami potvrzujete, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký je zde popsán.

B. Autorská práva 

B.1.           Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané prodávajícím (lektorem na konkrétní vzdělávací akci) jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu kupujících. Není dovoleno je, ať už v původní či změněné podobě, v celém či částečném rozsahu, bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám, a to zejména ke komerčním účelům.

B.2.           Digitální obsah je zpřístupňován kupujícímu pro jeho osobní potřebu, není dovoleno jej, ať už v původní či změněné podobě, v celém či částečném rozsahu, bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám, a to zejména ke komerčním účelům.

C. Objednávka

C.1.           Objednávkou je řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje návrh kupujícího na uzavření smlouvy. U produktů zdarma je objednávka řádně vyplněný webový formulář (jméno, příjmení, e-mail), který představuje návrh kupujícího na uzavření smlouvy („objednávka“).

C.2.           Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného elektronického objednávkového formuláře nebo webového formuláře (objednávky). Objednávka obsahuje základní informace k produktu (název, kdy a na jak dlouho bude kupujícímu zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou cenu. U zboží (nejpozději v košíku) je uveden způsob doručení a náklady spojené s dodáním a balením produktu.

C.3.           Před odesláním objednávky může kupující zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Prodávající spoléhá na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce. Stisknutím tlačítka „OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY“ (u produktů zdarma stisknutím tlačítka „CHCI NÁZEV PRODUKTU ZDARMA“) je objednávka odeslána a kupující je objednávkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy vázán.

D. Cena produktů

D.1.           Na webu jsou uvedeny aktuální ceny produktů. Prodávající je oprávněn měnit ceny produktů s tím, že pro kupujícího platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku odeslání objednávky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

D.2.           U zboží jsou uvedeny na webu i náklady související s jeho balením a dodáním. Cena zboží je v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře uvedena jako konečná včetně nákladů na balení a dodání zboží.

D.3.           Vzhledem k charakteru služeb a digitálního obsahu nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich poskytnutím či zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy v případě služeb a digitálního obsahu cenou konečnou.

E. Způsob platby

E.1.          Cenu produktu je možné uhradit následujícími způsoby:

E.1.1.       bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího;

E.1.2.       bezhotovostně on-line platební kartou nebo tzv. rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu.

E.2.           V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu produktu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud kupující neuhradí cenu řádně a včas, smlouva zaniká, pokud prodávající nesdělí kupujícímu jinak.

E.3.           V případě úhrady ceny obdrží kupující pokyny k platbě v podobě faktury v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě se kupujícímu doporučuje uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

E.4.           V případě úhrady ceny dle čl. 5.1.2 jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti STRIPE, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadává kupující pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti STRIPE. Tyto údaje s prodávajícím uvedená společnost nesdílí a prodávající k nim nemá přístup.

E.5.           Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi prodávajícím a kupujícím výslovně dohodnuty. Cena produktu se hradí v korunách českých.

E.6.           V případě bezhotovostního převodu je cena produktu splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky, tzn. od uzavření smlouvy. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího. V případě workshopu musí být cena uhrazena tak, aby nejpozději tři 3 pracovní dny před konáním workshopu byla připsána na bankovní účet prodávajícího.

E.7.           V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vystaví prodávající po přijetí platby doklad o přijaté platbě (fakturu), která zároveň slouží i jako dodací list, a zašle ji kupujícímu na e-mail uvedený v objednávce.

E.8.           V případě plateb on-line kartou nebo rychlým on-line převodem je cena produktu splatná bezprostředně po uzavření smlouvy.

E.9.           Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

E.10.       Je-li na webu u konkrétního produktu uvedena možnost úhrady ceny ve splátkách, může kupující zvolit tento způsob úhrady. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny produktu uvedené na webu. Odesláním objednávky se kupující zavazuje zaplatit všechny splátky.

E.11.      V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, uživatel (kupující) je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o fixní výši pravidelného poplatku i způsobu, jak je možné odstoupit od online kurzu , programu a zastavit tak opakované strhávání plateb. V případě, že vyplníte objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašleme vám do 2 pracovních dnů od potvrzení první platby potvrzení o založení opakované platby, a to prostřednictvím e-mailu uvedeného ve vaší objednávce. Zároveň vždy 2 dny před automatickým stržením platby je uživatel o této skutečnosti upozorněn na e-mail uvedený v objednávce, spolu s jasnou informací, jak může uživatel opakované platby zrušit.

F. Dodací podmínky
G. Recenze
H. Řešení sporů, reklamace
I.  Závěrečná ustanovení

Facebook

Kurzy EOV️ před 2 měsíce

Dneska to tady je samá princezna 😍👸🏻

13
Kurzy EOV️ před 3 měsíce

Po delší době zase na domácí půdě 😍…workshop Proč já? Děkujeme 🙏

13
1 Comments
Kurzy EOV️ před 3 měsíce

Máme 7 nových lektorů s dostatečnou praxí na to, aby mohli naší metodikou (EOV 1) provázet i dospělé ☺️🥳 Certifikované lektory si můžete v místě svého bydliště najít na našem webu 👉 https://kurzyeov.cz/nasi-lektori/ Proč je forma kurzu pro dospělé jiná než pro děti? Má to tyto dva hlavní důvody: 1) Dospělí potřebují jít více do hloubky a je třeba je vést k tomu, aby byli schopni pochopit původ, který zapříčinil nastavení jejich podvědomých obrazů. U dětí není tak důležité tento původ znát, protože si na svých špatných vzorcích ještě nepostavili tolik negativních zážitků a mohou tyto vzorce snadno nahradit novými, těmi ideálními. 2) Dospělí se potřebují znovu napojit na svou pravou, věčnou, skutečnou identitu. Tu, kterou měli před narozením do hmotného těla, tu, kterou budou mít i nadále, až jejich hmotné tělo přestane na úrovni materiálního světa existovat. Tuto skutečnou identitu po narození postupně ztrácíme vlivem způsobu výchovy nejen doma, ale i ve škole, ve společnosti, v práci atd. Jednoduchým a účinným způsobem, jak se znovu napojit na své Skutečné Já, je pracovat na rozšíření svého vědomí. Děti a teenageři jsou stále blízko svému Skutečnému Já a z tohoto důvodu není třeba u nich některé další techniky a cvičení aplikovat.

26
1 Comments
Kurzy EOV️ před 3 měsíce

Dneska se u nás zastavil pošťák…s odměnou 😍❤️ děkujeme!

32
1 Comments
Kurzy EOV️ před 3 měsíce

Naše Terezka má dneska narozeniny…a my máme přání jediný…ať je ve tvém životě vše tak, jak si přeješ…a ještě mnohem víc 😉😘❤️🥳

42
10 Comments
Kurzy EOV️ před 3 měsíce

Věk je jen číslo! 🥳 Kdo nezkusí, nepochopí 😎

53
4 Comments
chevron-down